Personen- en familierecht

Het personen en familierecht omvat de wettelijke regeling met betrekking tot ieder individu.

Het gaat daarbij om geboorte, afstamming, adoptie, huwelijk/geregistreerd partnerschap, echtscheiding, voogdij over minderjarige kinderen, bewind, onder curatele stelling van een persoon, mentorschap en dergelijke.

Mijn adviezen zullen met name toegespitst zijn op het al dan niet maken van huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden, onder bewindstelling van een vermogen, benoeming mentor, voogdij.

Waar nodig kan ik voor u, zoals reeds eerder vermeld, voor de huwelijksvoorwaarden/partnerschapsvoorwaarden/samenlevingsovereenkomst of als de wet een notariële akte voorschrijft, een ontwerp van de notariële akte opmaken, welke door een notaris wordt getekend waar ik een samenwerkingsverband mee heb.

Zo ook voor een levenstestament, waarover ik u kan adviseren over het al dan niet nut hebben van het opmaken van een dergelijk document.

Het levenstestament is een document waarin u aangeeft wie op basis van een volmacht en/of opdracht en/of last namens u bijvoorbeeld uw zakelijke belangen mag behartigen, maar ook bijvoorbeeld uw medische belangen. U kunt een dergelijk document voorts ook nog verder uitbreiden met een euthanasieverzoek. Voor de acceptatie door instanties is het noodzakelijk om hiervoor een (ontwerp van een) notariële akte op te maken.

Voor juridische begrippen met betrekking tot het personen en familierecht treft u hierbij een link waar u op kunt klikken, voor uitleg bij juridische termen behorend bij personen en familierecht.