Maatschap

Bij een maatschap is iedere maat voor een gelijk deel aansprakelijk voor de maatschapsschulden. Er is een maatschapsvermogen, primair bedoeld voor de zakelijke schuldeisers. Tijdens het bestaan van de maatschap kunnen privéschuldeisers van de maten zich niet verhalen op het maatschapsvermogen. De zakelijke schuldeisers kunnen wel aanspraak maken op de privévermogens van u en de andere maten, als het maatschapsvermogen niet toereikend is.


Beheersdaden

Elke maat mag beheersdaden verrichten, tenzij in de maatschapsovereenkomst een andere regeling is overeengekomen. Beheersdaden zijn handelingen die tot de normale gang van zaken van de maatschap worden gerekend, zoals de uitvoering van het dagelijkse werk.


Beschikkingshandelingen

Bevoegdheid van de maten

Uw bevoegdheid om als maat beslissingen te nemen of overeenkomsten te sluiten hangt af van:

  • de wet;
  • het doel van de maatschap;
  • de volmacht die u van uw medematen krijgt;
  • nadere afspraken in het maatschapscontract.

Sluit u, als bevoegd vertegenwoordiger, namens de maatschap een overeenkomst, dan zijn alle maten aansprakelijk voor gelijke delen. Handelt u in strijd met uw bevoegdheid, dan bindt u de overige maten niet.


Winst en verlies

De winsten en verliezen worden verdeeld in verhouding tot ieders inbreng, tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt in het maatschapscontract. Het is verboden om te bepalen dat een van de maten alle winst krijgt. Wel mag overeengekomen worden dat een van de maten alle verliezen draagt.


Continuïteit waarborgen

Overlijdt een van uw zakelijk partners, dan eindigt de maatschap. U en eventueel andere vennoten kunnen de onderneming (eventueel met een nieuwe partner) alleen voortzetten als er bijzondere contractuele regelingen afgesproken zijn. Het kan hierbij gaan om het voortzettingsbeding, het verblijvingsbeding en het toescheidingsbeding. Deze kunt u in de maatschapsovereenkomst laten opnemen.